Kontributor Pemikiran Hadis di Indonesia : Studi Kajian Hadis di Indonesia dari Perorangan Hingga Lembaga

Muttaqin Al-Zam Zami

Abstract


Pemuka-pemuka muslim di Indonesia dan bahkan juga lembaga Islamnya ikut serta dalam mengkaji hadis Nabi Muhammad Saw. dan kajiannya menjadi sumbangan akademik dalam bidang hadis. Dalam kajian ini difokuskan dengan empat tokoh dan dua lembaga. Empat tokoh terseut ialah: Pertama: Syaikh Mahfudz at-Tarmasi yang dilahirkan di Desa Termas, yang memiliki karya dalam bidang hadis dengan judul Manhaj Zawi al-Nazar Syarh Manzumah al-Asar dan Al-Khil‟ah al-Fikriyyah bi Syarh al-Minhah al-Khairiyyah. Kedua: Muhammad Syuhudi Ismail, Ia telah melakukan takhrij al-hadis dan al-i‟tibar serta meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Ketiga: Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, ia telah memberikan ta`rif hadis dan sunnah, dan juga menjelaskan posisi hadis sebagai hujjah, serta kedudukan ilmu rijalul hadis. Keempat: Kamaruddin Amin, Pemikirannya terhadap hadis ialah mengenai metode isnad cum matn analysis, mengenai kullu shahabah „udul, kritik terhadap pakar hadis muslim modern, kritik terhadap teori common link, dan kritik terhadap teori argumentum e silentio. Sedangkan kontributor dari lembaga Islam Indonesia, penulis mengambil dua sampel, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Persatuan Islam (PERSIS). LDII memandang hadis dha‟if seperti halnya hadis palsu, sedangkan PERSIS memandang hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah dalam agama, kecuali dalam kasus tertentu yang mendesak keperluannya untuk sekedar sebagai pembatas.


Keywords


Kontributor; Pemikiran Hadis; Indonesia

Full Text:

PDF

References


Alfatih Suryadilaga, Metodologi Peneltian Hadis. Yogyakarta: TH-Press, 2012.

Amin, Kamaruddin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, Jakarta: Hikmah, 2009.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Dakhili, Qanun Asasi-Qanun, Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili Pedoman Kerja Program Jihad 2005-2010 Persatuan Islam, Bandung: Persis Press, 2005.

Federspiel, Howard M, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Ismail, M. Syuhudi, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

Ismail, M. Syuhudi Ismail, Hadits Nabi Menurut Pembela Pengingkar Dan Pemalsunya, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2016. Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantara. Jakarta: Puslitbang Lektur Khazanah dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Bahaya Islam Jamaah-Lemkari-LDII, Jakarta: Al-Kautsar, 1999.

Muhajirin. 2016. Kebangkitan Hadis di Nusantara. Yogyakarta: Idea Press.

Muhammad, Nur Hidayat, Benteng Ahlussunnah wal Jamaah: Menolak Faham Salafi, Wahabi, MTA, Hizbut Tahrir dan LDII, Kediri: Nasyrul „Ilmi, 2012.

Muhammad, Nur Hidayat, Benteng Ahlussunnah wal Jamaah: Menolak Faham Salafi, Wahabi, MTA, Hizbut Tahrir dan LDII, Kediri: Nasyrul „Ilmi, 2012.

Ottoman. “Asal-usul dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”, dalam Jurnal UIN Raden Fatah Palembang.

Pajriah, Sri, “Gerakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 1990-1998”, dalam Jurnal Artefak, 2013.

Shiddiqi, Nourouzzaman, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Kontributor Pemikiran Hadis di Indonesia : Studi Kajian Hadis di Indonesia

dari Perorangan hingga Lembaga |

| Misykat, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019

Suliaman, Fithriady Ilyas dan Ishak bin Hj. “Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadis Prolifik, Ensiklopedik, Dan Ijtihad”, Islam Futura.

Suharto, Toto, Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam, Surakarta: FATABA Press, 2013.

Suryadi, dkk, Metodologi Penelitian Hadis, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Peneltian Hadis, Yogyakarta: TH-Press, 2012.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, Aplikasi Penelitian Hadis: Dari Teks Ke Konteks,Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v4n1.145-162

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN ONLINE

P-ISSN: 2527-8371
E-ISSN: 2685-0974


INDEX BY